New Products

[Kontron] COMe-bTL65

페이지 정보

작성자 최고관리자 조회327회

첨부파일

본문


11th Gen Intel® CPU / COM Express / Basic / Type 6 / DDR4 / 25W~45W 

0c51dd7872e60d68b489146f607d7b97_1680501121_66.png 


 

0c51dd7872e60d68b489146f607d7b97_1680501334_87.png

  

(주)지아이비코리아    |    대표 : 오정헌    |    사업자번호 : 138-81-78398
주소 : 경기도 광명시 하안로 228 4동 5층 3호 (광명시범공단 453호)
대표전화 : 070-8849-5797    |    Fax : 0504-035-8051     |    E-mail :  sales@gibk.co.kr
Copyright ⓒ (주)지아이비코리아 All rights reserved.